Pauza za kafu

25 mudrih SEO citata

Sova - sinonim za mudrost

Citate prikupila Jovana Petković.

Gugl algoritam skoro savršeno vrednuje korisničko iskustvo nad kvalitetnim sadržajem. Njegov cilj je da na jedan klik poveže surfera sa najrelevantnijim rezultatom u odnosu na kontekst i nameru pretrage.

Shodno tome, SEO stručnjaci dele mnoge savete kako možete poboljšati optimizaciju i kako maksimalno dopreti do publike. Sledi 25 mudrih SEO citata koji bi trebalo da vas inspirišu da dođete do ideja u kom pravcu ima najviše smisla usmeravati vašu online strategiju. Neke znate, neke možda i ne, ali malo ponavljanja i prevrednjavanja nikad nije na odmet. Takođe planiramo da za neko vreme ažuriramo ovu listu citata.

“Don’t Build Links. Build Relationships.” — Rand Fishkin

„Ne gradite linkove. Gradite odnose.“  — Rand Fiškin

“The success of a page should be measured by one criteria: Does the visitor do what you want them to do?” — Aaron Wall

„Uspeh stranice treba da se meri jednim kriterijumom: da li njen posetilac radi ono što vi želite?“  —  Aron Vol

“On a broad scale, I see SEO becoming a normalized marketing tactic, the same way TV, radio, and print are traditionally thought of as marketing tactics.” – Duane Forrester

„Kada sagledamo širu sliku, mislim da će SEO postati prihvaćena marketing taktika, isto kao što se TV, radio i štampa tradicionalno smatraju prihvaćenim marketing taktikama.“  —  Dvejn Froester

“Google only loves you when everyone else loves you first.” – Wendy Piersall

„Ako te drugi vole i Gugl će te zavoleti.“  —  Vendi Pirsl

“Successful SEO is not about tricking Google. It’s about PARTNERING with Google to provide the best search results for Google’s users.” – Phil Frost

„Biti uspešan u SEO ne znači nasamariti Gugl, već SE UDRUŽITI sa Guglom kako biste pružili najbolje rezultate pretrage za korisnike Gugla.“  — Fil Frost

“A real estate agency in Wichita has no shot at ranking for the phrase “real estate;” a lawyer in Fresno has no shot at ranking for the word “lawyer.” Optimize for relevant, specific keywords that will bring targeted traffic.” — Matt McGee

„Agencija za nekretnine iz Vičite ne može da se rangira sa frazom „nekretnine;“, a advokat iz Fresnoa ne može da se rangira sa frazom „advokat.“ Optimizujte za relevantne i specifične ključne reči koje će vam doneti targetirani saobraćaj.“ Met MekGi

“Commit to a niche; try to stop being everything to everyone.” — Andrew Davis

„Posvetite se jednoj niši; prestanite da se trudite da udovoljite svima.“  —  Endru Dejvis

“On-page SEO is no longer satisfied by raw keyword use. Matching keywords to searcher INTENT is critical.” — Rand Fishkin

„SEO na stranici se više ne zadovoljava pukim korišćenjem ključnih reči. Prilagoditi ključne reči NAMERI onoga koji pretražuje je od najveće važnosti.“  —  Rand Fiškin

“Marketing has never been about keywords, it’s about people.” — Simon Penson

„Marketing nikad nije bio posvećen ključnim rečima, on je posvećen ljudima.“  —  Simon Penson

“Optimize for what would happen IF you ranked, do not optimize to rank.” — Will Critchlow

„Optimizujte za ono što bi se dogodilo DA se rangirate, ne optimizujte da biste se rangirali.“  — Vil Kričlo

“Some say Google is God. Others say Google is Satan. But if they think Google is too powerful, remember that with search engines unlike other companies, all it takes is a single click to go to another search engine.” — Sergey Brin

„Neki bi rekli da je Gugl bog. Drugi bi rekli da je Gugl đavo. Ali ako kažu da je Gugl previše moćan, zapamtite da je sa pretraživačima, za razliku od drugih kompanija, potreban samo jedan klik da biste prešli na drugi pretraživač.  —  Sergej Brin

“Great marketers have immense empathy for their audience. They can put themselves in their shoes, live their lives, feel what they feel, go where they go, and respond how they’d respond. That empathy comes out in content that resonates with your audience.” — Rand Fishkin

„Veliki marketari imaju mnogo empatije za svoju publiku. Mogu da se stave u njihovu kožu, žive njihove živote, osete šta oni osećaju, idu gde oni idu i reaguju kako bi oni reagovali. Ta empatija se oseti u sadržaju koji dopire do publike.“ Rand Fiškin

“You can’t ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.” — Steve Jobs

„Ne možeš da pitaš publiku šta joj treba i onda da pokušaš da joj to pružiš. Dok im ti doneseš to što žele, publika će poželeti nešto novo.“  —  Stiv Džobs

“Best way to sell something: don’t sell anything. Earn the awareness, respect, and trust of those who might buy.” — Rand Fishkin

„Najbolji način da nešto prodaš: nemoj ništa da prodaješ. Zasluži priznanje, poštovanje i poverenje onih koji bi mogli postati kupci.“  —  Rand Fiškin

“Sadly, much of the content being published is simply not worth linking to. 75% of it is getting zero inbound links. So forget the ‘more is better’ approach to content if you want links. Go with quality instead. Your content will generate links only if it is truly exceptional—’remarkable,’ as Seth Godin would say.”— Brian Sutter

„Nažalost, većina sadržaja koja se objavljuje nije vredna da se ka njemu likuje. 75% njih ne dobija ni jedan ugrađeni link. Zato zaboravite na pristup sadržaju „što više to bolje“ ako želite linkove. Odlučite se za kvalitet.  Vaš sadržaj će generisati linkove samo ako je neuobičajan i izuzetan, kao što bi rekao Set Godin.  —  Brajan Satr

“The best place to hide a dead body is the second page of Google search.” – Anonymous

„Najbolje mesto da sakrijete mrtvo telo je na drugoj stranici Gugl pretrage.“  —  Anonimus

“For people to discover your website, you need to build pathways and big, flashing signs that lead them there. In digital marketing terms, this means you need links, links and more links.”— Luisito Batongbakal

„Da bi ljudi otkrili vaš sajt, treba da izgradite puteve sa velikim upadljivima znacima koji će ih do njega dovesti. Jezikom digitalnog marketinga to znači: linkovi, linkovi i samo linkovi.“  —  Luisito Batongbakal

“No website can stand without a strong backbone. And that backbone is technical SEO.”— Neil Patel

„Ni jedan sajt ne može opstati bez jake kičme, a ta kičma je tehnički SEO.“ Nil Petl

“… The SEO’s job today is more than keywords and backlinks. It’s more than metadata optimisation. It’s more than even content. It’s the assurance of a frictionless user experience while delivering the right information at the right time—and in a timely manner.”— Dainius Runkevicius

„ … Danas je posao SEO-a više od ključnih reči i povratnih linkova. On je više od metapodataka i optimizacije. On je više čak i od sadržaja. On predstavlja osiguranje da će korisničko iskustvo biti bez smetnji, dok pruža pravu informaciju u pravi čas — poštujući dato vreme.“  —  Dajnius Rankevišus

“First: Focus on searcher intent. This should underpin all of your activities—research, creation and distribution. What is the searcher really trying to achieve and how is your content helping them reach this goal?”— Simon Ensor

„Prvo: fokusirajte se na nameru pretražioca. To bi trebalo da usmeri sve vaše aktivnosti — istraživanje, stvaranje i distribuciju. Šta pretražilac stvarno želi da postigne i kako će mu vaš sadržaj pomoći u dostizanju ovog cilja?“  — Simon Enzor

“The shift toward longtail keywords will be even more essential to SEO success in 2019. Why? Because of voice search.”— Jeff Keleher

„Prelazak na dugačke fraze će biti od još većeg značaja za uspeh u SEO-u i u 2019. Zašto? Zbog glasovne pretrage.“ Džef Keleher

“Good SEO is paying attention to all the details that most bloggers ignore.”— Ryan Biddulph

„Dobar SEO obraća pažnju na sve detalje koje većina blogera ignoriše.“  —  Rajan Bidulf

“The beauty of SEO is that, instead of pushing a marketing message onto folks who don’t want to hear what you have to say, you can reverse-engineer the process to discover exactly what people are looking for, create the right content for it, and appear before them at exactly the moment they are looking for it. It’s pull vs. push.” — Cyrus Shepard

„Lepota SEO-a je u tome da umesto nametanja reklamnog sadržaja narodu koji ne želi da čuje šta imate da kažete, možete da iskoristite proces obrnutog inženjerstva da otkrijete šta tačno ljudi traže, napravite pravi sadržaj za to i pojavite se pred njima tačno u trenutku u kojem im je taj sadržaj potreban. Pull marketing pobeđuje push marketing.“— Sajrus Šepard

“You can’t just ‘SEO’ your website and be done. It’s a forever moving goal post.” — Stoney deGeyter

„Ne možete samo jednom da odradite SEO i da završite sa tim. To je lopta koja se uvek kotrlja.“ — Stouni deGejter

“The objective is not to “make your links appear natural”; the objective is that your links are natural.” – Matt Cutts

„Cilj nije da se vaši linkovi čine prirodnim; cilj je da vaši linkovi budu prirodni.“ — Mat Kats

Naravno, dopišite svoj omiljeni SEO citat ili SEO poslovicu kroz komentar!

Milan Todorović

Milan Todorović

Milan Todorović je diplomirani inženjer elektronike, SEO stručnjak sa iskustvom od skoro 15 godina. Vlasnik je specijalizovane SEO agencije SeoExpert.rs. Aktivan na Instagramu @seoexpert.rs. Uvek spreman za kvalitetnu SEO diskusiju!

Komentariši

Klikni ovde da bi ostavio trag

Instagramični SEO

Pratite nas: